Plan rozwoju rynku ekologicznego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowało zaktualizowany Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020.

Plan wskazuje działania, które będą realizowane przez ministerstwo, jednostki podległe resortowi oraz nadzorowane przez niego. Niedawno przyjęty dokument zakłada, że dla rozwoju krajowego rynku oraz rolnictwa ekologicznego muszą zostać podjęte działania w VII różnych obszarach, nazywanych celami szczegółowymi:

  1. Zwiększenie konkurencyjności rolnictwa ekologicznego oraz wzrost podaży żywności ekologicznej na rynku,
  2. Rozwój przetwórstwa produktów ekologicznych,
  3. Dywersyfikacja oraz wzmocnienie kanałów dystrybucji produktów ekologicznych,
  4. Wzrost wiedzy konsumentów na temat rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej,
  5. Podniesienie poziomu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze rolnictwa ekologicznego,
  6. Włączenie organów administracji rządowej i samorządowej w rozwój sektora rolnictwa ekologicznego,
  7. Utrzymanie wysokiego poziomu systemu kontroli i certyfikacji produktów ekologicznych.

Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2013-2020 przygotowano we współpracy z Krajową Radą Rolnictwa Ekologicznego. Plan ujęto jako jeden z najważniejszych projektów w obrębie strategii zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju rolnictwa w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *